Úvod
Detailně
Přílohy
O tabuli
Sponzoři
Kontakt
Přílohy - Hroznata Seznam Příloh:
Příloha 01 – Hroznatova závět
Příloha 02 – Český překlad Hroznatovy závěti
Příloha 03 – Legenda o narození
Příloha 04 – Legenda o tonutí
Příloha 05 – Hroznata s Vojslavou
Příloha 06 – Legenda Celestin III
Příloha 07 – Legenda Innocens III
Příloha 08 – Legenda zajmutí
Příloha 09 – Legenda úmrtí
Příloha 10 – Blahořečení
Příloha 11 – Proces Kanonizace
Příloha 12 – Kamenná rakev
Příloha 13 – Fundátorský epitaf se sochami
Příloha 14 – Přemístění Hroznatových ostatků
Příloha 15 – Podoba Hroznaty
Příloha 16 – Zobrazování světce
Příloha 17 – Zobrazování světce 2
Příloha 18 – Znaky s trojím parožím
Příloha 19 – Obraz Votice
Příloha 20 – Socha Pernarec
Příloha 21 – Socha Krukanice
Příloha 22 – Socha Úterý
Příloha 23 – Hymnus
Příloha 24 – Báseň 1
Příloha 25 – Báseň 2
Příloha 26 – Báseň 3
Příloha 27 – Hroznatova mísa
Příloha 28 - Přehled opatů a představených kláštera premonstrátů Teplá
Příloha 29 – Rybník v blízkosti kláštera
Příloha 30 - Krukanický statek kolem roku 1900
Příloha 31 – Krukanický statek dnes
Příloha 32 – Klášter roku 1665
Příloha 33 – Letecký snímek Tepelského kláštera
Příloha 34 – Klášterní varhany
Příloha 35 – Obraz 1 od E. Dollhopfera
Příloha 36 – Obraz 2 od E. Dollhopfera
Příloha 37 – Mariánské Lázně
Příloha 38 – České a německé názvy tepelských farností
Příloha 39 – Klášterní knihovna – budova
Příloha 40 – Klášterní knihovna – interiér
Příloha 41 – Kostel Zvěstování Panny Marie
Příloha 42 – Satelitní snímek sochy bl. Hroznaty
Příloha 43 – Satelitní snímek sochy bl. Hroznaty – detail
Příloha 44 – Umístění informační tabule
Příloha 45 – Foto informační tabule
Příloha 46 – Foto informační tabule – detail
Příloha 47 – Informační tabule – List 1
Příloha 48 – Informační tabule – List 2
Příloha 49 – Informační tabule – List 3
Příloha 50 – Informační tabule – List 4(↑) Příloha 01 – Hroznatova závět


(↑) Příloha 02 – Český překlad Hroznatovy závěti
Ve jménu svaté a nerozdílné Trojice.
Já Hroznata, z Boží milosti ze slavného rodu patřícího k předním v Čechách, všem věřícím v Krista, budoucím i současným.
Poněvadž to, co z Božího vnuknutí stanovili prozíraví, je pevněji svěřeno paměti a více vyloučen falešný výklad, když je to zapsáno, proto chci já, na Boží pokyn kráčející ve stopách těch, kteří jsou označeni svatým křížem, a toužící spatřit hrob našeho Spasitele, oznámit všem budoucím a přítomným, že jsem bratřím, kteří v Teplé slouží Bohu a blahoslavené Marii, natrvalo odevzdal do užívání jmenované místo se vším, co k němu patří, ať už se vrátím nebo ne. Kdybych na této cestě, kterou nastupuji, naplnil svůj životní úděl, pak jsem všechny své pozemky i všechny statky s veškerým dobytkem témuž klášteru navždy daroval. Jestliže se vrátím, pak tyto pozemky kromě Teplé a co je v jejím držení se náležitě vrátí do mé správy. Aby mí příbuzní jmenovanému místu věrně pomáhali, dal jsem jim toto: Blehovi Blehov, Zdeslavovi a jeho dvěma bratřím újezd Stvolínky, Hrděborovi Smilovice, jak říkám, jestliže se nevrátím. Mému kaplanu Holofernovi Malečov, Martinovi Skalici, synu Petrovu Nezly, těmto třem jsem to dal, ať se vrátím nebo ne. Aby nic nedobrého neudělali Bohu a opatství, které jsem založil, z mých bojovníků, kteří ode mne dostali mé statky, ten, který má oráčství, dostane od tepelského (opata) zaplaceny dvě hřivny, aby oráčství získal (natrvalo). Ten, který má celou ves, dostane od opata pět hřiven a bude dělat, co bude chtít. Avšak u vesnic, které drželi v lesích, nebude klášter platit nic. Témuž klášteru předávám své služebníky a služky. Všechny své statky svěřuji do správy nynějšímu tepelskému panu opatu. Téhož pana opata a své věrné svěřuji do ochrany Benešovi. Jestli má sestra pozůstalá po manželovi v Polsku bude chtít žít v rodné zemi, ať drží Chotěšov se vším příslušenstvím, pokud setrvá ve vdovském stavu. Když se vdá nebo když jako vdova zemře, tak statky ať dostane klášter. Druhé sestře Jitce ať tepelský opat poskytne slušné zabezpečení ze statků, které jsem dal klášteru. Kdyby někdo rozšířil falešnou zprávu o mé smrti, nikomu ať se nevěří, pokud panem opatem nebude zveřejněno určité znamení, které jsem svěřil jenom jemu.
Kdyby opatství pro statky, které jsem věnoval Bohu, chtěli napadat moji příbuzní, kromě nepřízně, kterou si zaslouží od Všemohoucího, hle říkám to před Čechy, ať věnované statky se trvale vrátí do užívání kláštera.
Aby pak toto uspořádání zůstalo u budoucích pevně v paměti, rozhodl jsem se svěřit je písmu a dát je potvrdit pečetí pražského kostela, pražského knížete a naší pečetí a uvést také jména těch, kdo byli přítomni.
Jména svědků jsou tato: Jindřich, kníže a biskup Čechů, jeho bratr Vladislav, moravský biskup Engelbert, Spytihněv, Vladimír, Florián, probošt a kancléř, Hrabiše, komoří, jeho bratr Slavek, Jiří z Milevska, Jan, sudí a Zuda, jeho bratr, Jaroslav, Budivoj a jeho bratr Ben, Beneš syn Heřmanův, Bertold a jeho syn Sezema, Vítek, syn Vítkův, Předbor, Ctibor, Načeplik, Matouš.
Kdyby si někdo usmyslil, že výše psané statky uchvátí pro sebe nebo rozchvátí, ať pozná, že upadne do klatby.
Dáno toho léta vtěleného Slova 1197, 15. indikce, žádné epakty, 2. konkurenty.

(↑) Příloha 03 – Legenda o narození


(↑) Příloha 04 – Legenda o tonutí


(↑) Příloha 05 – Hroznata s Vojslavou


(↑) Příloha 06 – Legenda Celestin III


(↑) Příloha 07 – Legenda Innocens III


(↑) Příloha 08 – Legenda zajmutí


(↑) Příloha 09 – Legenda úmrtí


(↑) Příloha 10 – Blahořečení

Slavnost Hroznatova blahořečení dne 16. září 1898 na klášterním nádvoří.

(↑) Příloha 11 – Proces Kanonizace


11. září 2004 – Plzeňský deník

(↑) Příloha 12 – Kamenná rakev

Hroznatův skelet a rakev v den jeho exhumace 9.července 1898. Sbírka SÚPP Praha

(↑) Příloha 13 – Fundátorský epitaf se sochami


(↑) Příloha 14 – Přemístění Hroznatových ostatků

Slavnostní převoz ostatků blahoslaveného Hroznaty z městského kostela v Teplé do kaple jeho zasvěcení v klášterním kostele

(↑) Příloha 15 – Podoba Hroznaty

Rekonstrukce pravděpodobné podoby blahoslaveného Hroznaty od prof. MUDr. Emanuela Vlčka z roku 1984 (kreslil Jiří Winter).

(↑) Příloha 16 – Zobrazování světce


(↑) Příloha 17 – Zobrazování světce 2


(↑) Příloha 18 – Znaky s trojím parožím

Znak tepelského kláštera identický se znakem zakladatele z roku 1686


Znak města Teplá


Znak na klášterním kostele


(↑) Příloha 19 – Obraz Votice


(↑) Příloha 20 – Socha Pernarec


(↑) Příloha 21 – Socha Krukanice


(↑) Příloha 22 – Socha Úterý


(↑) Příloha 23 – Hymnus(↑) Příloha 24 – Báseň 1


(↑) Příloha 25 – Báseň 2


(↑) Příloha 26 – Báseň 3


(↑) Příloha 27 – Hroznatova mísa


(↑) Příloha 28 - Přehled opatů a představených kláštera premonstrátů Teplá
 1. Jan I. (1197-1233)
 2. Bernard (1233-1242)
 3. Gerard (1242-1247)
 4. Benedikt (1247-1259)
 5. Oldřich (1259-1267)
 6. Hugo (1267-1295)
 7. Ivo (1295-1303)
 8. Berthold (1303-1313)
 9. Všemír (1314-1324)
10. Petr I. (1324-1339)
11. Beneda (1339-1358)
12. Ering (1358-1368)
13. Heřman (1368-1381)
14. Liphard (1382-1384)
15. Bohuš z Otěšic (1384-1411)
16. Racek z Rýzmburka (1411-1444)
17. Jan II. Čeněk (1444-1449)
18. Václav (1449-1454)
19. Jan III. Buně (1454)
20. Albert (1454-1457)
21. Zikmund Hausmanna (1458-1506)
22. Jan IV. Fröstl (1507-1509)
23. Petr II. (1509-1526)
24. Antonín (1526-1535)
25. Jan V. Kurz (1535-1559)
26. Jan VI. Mauskönig (Myšín) (1559-1585)
27. Matias I. Gehel (1585-1596)
28. Matias II. Zimmerhackl (1596-1599)
29. Ondřej Ebersbach (1599-1629)
30. Jan VII. Pecher (1629-1647)
31. Fridrich Füssl (1647-1654)
32. Ambrož Trötscher (1654-1658)
33. Raymund I. Wilfert (1658-1670)
34. Fridrich II. Uhl (1670-1682)
35. Řehoř Neidhart (1682-1688)
36. Raymund II. Wilfert (1688-1724)
37. Raymund III. Šimonovský (1724-1741)
38. Jeroným Ambros (1741-1767)
39. Heřman hrabě Trautmannsdorf (1767-1789)
40. Raymund IV. Hubl (1791-1801)
41. Chrysostom Pfrogner (1801-1812)
42. Karel Reitenberger (1812-1827)
43. Adolf Koppmann (1828-1835)
44. Melchior Mahr (1836-1842)
45. Marian Heinl (1843-1867)
46. Maxmilián Liebsch (1867-1880)
47. Bruno Baierl (1880-1887)
48. Alfred Clementso (1887-1900)
49. Gilbert Helmer (1900-1944)
50. Petr Möhler (1944-1946)
51. Heřman-Josef Tyl (1946-1992)
52. Hugo Pitel, administrátor (1992-1993)
53. Filip Lobkowicz, administrátor (1993)
54. Jan Křtitel Franze, opat (1993)
55. Tadeáš Řehák, administrátor (1993-1995)
56. Evermod Šidlovský, administrátor (1995-1997)
57. Augustin Kováčik, administrátor (od 1998)


(↑) Příloha 29 – Rybník v blízkosti kláštera


(↑) Příloha 30 - Krukanický statek kolem roku 1900

Tepelský klášterní velkostatek v Krukanicích (foto kolem roku 1900)

(↑) Příloha 31 – Krukanický statek dnes


(↑) Příloha 32 – Klášter roku 1665


(↑) Příloha 33 – Letecký snímek Tepelského kláštera


Letecký snímek
1.Vstupní brána
2.Klášterní hospic
3.Barokní sýpka
4.Opatský chrám Zvěstování Panny Marie
5.Prelatura
6.Konvent
7.Knihovní křídlo
8.Muzejní křídlo
9.Zahradní domek se skleníkem
10.Gloriet
11.Nová lékárna (dnes byty zaměstnanců)
12.První dvůr
13.Druhý dvůr


(↑) Příloha 34 – Klášterní varhany


(↑) Příloha 35 – Obraz 1 od E. Dollhopfera


(↑) Příloha 36 – Obraz 2 od E. Dollhopfera


(↑) Příloha 37 – Mariánské Lázně


(↑) Příloha 38 – České a německé názvy tepelských farností

Český název

Německý název

BLATNICE

BLATNITZ

ČÍHANÁ

CIHANA, KSCHIHA

DOBŘANY

WIESENGRUND

HOLÝŠOV

HOLEISCHAN

HORNÍ SEKYŘANY

OBER SEKERAN

CHOTĚNOV

KUTTNAU

KLÁŠTER TEPLÁ

STIFT TEPL

LITICE

 LITTITZ

LOUKA

GRÜN

MARIÁNSKÉ LÁZNĚ

MARIENBAD

MĚSTO TEPLÁ

STADT TEPL

MNICHOV

EINSIEDL

NÝŘANY

NÜRSCHAN

OTROČÍN

LANDEK

OVESNÉ KLADRUBY

HABAKLADRAU

PERNAREC

PERNHARZ

PÍSTOV

PISTAU

RÁJOV

ROYAU

SKOKY

MARIA STOCK

STOD

STAAB

SVATÝ VOJTĚCH (BEZVĚROV)

SANKT ADALBERT (WESERAU)

TOUŠKOV VES

TUSCHKAU DORF

ÚHERCE

AUHERZEN

ÚŠOVICE

AUSCHOWITZ

ÚTERÝ

NEUMARKT

VIDŽÍN

WITSCHIN(↑) Příloha 39 – Klášterní knihovna – budova


(↑) Příloha 40 – Klášterní knihovna – interiér


(↑) Příloha 41 – Kostel Zvěstování Panny Marie


(↑) Příloha 42 – Satelitní snímek sochy bl. Hroznaty


(↑) Příloha 43 – Satelitní snímek sochy bl. Hroznaty – detail


(↑) Příloha 44 – Umístění informační tabule


(↑) Příloha 45 – Foto informační tabule


(↑) Příloha 46 – Foto informační tabule – detail


(↑) Příloha 47 – Informační tabule – List 1


(↑) Příloha 48 – Informační tabule – List 2


(↑) Příloha 49 – Informační tabule – List 3


(↑) Příloha 50 – Informační tabule – List 4


Copyright © 2006-2007 Mgr. Lucie Müllerová a NAMISTE.CZ